card

Бидний туршлага

БАНК, САНХҮҮ

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

УУЛ УУРХАЙ

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙ

ЕРӨНХИЙ БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ХЭРЭГ МАРГААН

Үйлчилгээ

 • Эрх зүйн ач холбогдол бүхий баримт бичиг боловсруулах
 • Хэлцлийн баримт бичиг, гэрээ боловсруулах
 • Амаар, бичгээр хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
 • Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах
 • Компанийн засаглалыг сайжруулах
 • Хууль зүйн магадлан шинжилгээ /legal due diligence/ хийх
 • Иргэн, Захиргааны хэрэг маргаанд өмгөөлөгч, төлөөлөгчөөр оролцох
 • Компани өөрчлөн байгуулах, худалдан авах
 • Про боно хууль зүйн зөвлөгөө
 • IPO /Олон нийтэд хувьцаагаа санал болгох/ хийх болон бусад төрлийн үнэт цаас гаргах ажиллагаанд хуулийн зөвлөхөөр ажиллах
 • Компани болон компанийн хувьцаа, бусад үнэт цаас худалдан авахад хуулийн зөвлөхөөр ажиллах
 • Англи, Монгол, Орос албан ёсны орчуулга
 • Компанийг нэгтгэх, нийлүүлэх, бусад хэлбэрээр өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, хууль эрх зүйн хараат бус үнэлгээ, дүгнэлт
 • Стратегийн зөвлөгөө, санхүүжилтийн схем гаргах, хамтран ажиллах шийдэл гаргах
 • Хувьцаа, өрийн бичиг болон холимог санхүүгийн хэрэгслүүдийг хэрхэн оновчтой ашиглах шийдлийг тодорхойлно
 • Бид хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани үүсгэн байгуулах арвин туршлагатай бөгөөд үүнтэй холбоотой санхүү болон хуулийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг.  

Үйлчилгээний багц

Бид тухайн үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж дараах үйлчилгээний багцыг санал болгодог.

 • Иргэн, хуулийн этгээдтэй урт хугацааны гэрээ байгуулж хуулийн зөвлөхөөр ажиллах
 • “Start up” компаниуд буюу “гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан багц”
 • Банк бус санхүүгийн байгууллагын багц
 • IPO /олон нийтэд хувьцаагаа санал болгох/ хийх болон бусад төрлийн үнэт цаас гаргах ажиллагаанд хуулийн зөвлөхөөр ажиллах
 • Компани болон компанийн хувьцаа, бусад үнэт цаас худалдан авахад хуулийн зөвлөхөөр ажиллах

Эдгээрээс гадна та манай багцын бус дагнасан үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой.